rahim kara

SALES REPRESENTATIVE

OFFICE: 905.940.3599

cell: 416.723.3319

Email: rahimkara@hotmail.com